Wednesday, August 17, 2011

मौत का अहसास

मौत का अहसास
मैं, हर पल
अपने सामने खड़ी देखता हूँ उसे
बिल्कुल समीप, बहुत ही करीब
देखने में मेरी तरह, पर अजीब
एक दिन--
मैंने उससे पूछा,
क्यों करती हो मेरा पीछा
वह हँसी--
मैं नहीं करती तेरा पीछा
मैं तो तेरे साथ चल रही हूँ ।
जब से तू जन्मा है--
तभी से हूँ तेरे साथ
और रहूँगी तबतक
जबतक तू मेरे भीतर न समा जाता।
उस रात मैं अकेला था
मुझे लगा कोई नही आसपास
मैं डरा, सहमा, और
नींद की गोलियाँ खा ली
मुझे याद है रात के दो बजे थे
घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी
और मैं दर्द से कराह रहा था।
वह मुस्कुरा रही थी-
मुझे और करीब बुला रही थी।
मेरे सामने उसका
आकार बढ़ता गया-और मै
उसमें समाता गया।
फिर एक पल में
मैं उसमें विलीन हो गया
फिर तो न मैं था
और न वह थी।।।


Thursday, June 9, 2011

डॉ. अकेलाभाइ की पाँच लघुकथाएँ

1. +ÉVÉ EòÉ BEò±É´ªÉ

®úÉVÉvÉÉxÉÒ Ênù±±ÉÒ ¨Éå nùÒIÉÉÆiÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ EòÉ ¦É´ªÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* {ÉÉhb÷´ÉÉå EòÉä ʶÉIÉÉ VÉMÉiÉ EòÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ ={ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* ºÉ¤ÉºÉä {ÉÒUäô EòÒ EÖòºÉÔ {É®ú ¤Éè`öÉ BEò±É´ªÉ ºÉÉ®úÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉÄ ¤Éc÷Ò iÉx¨ÉªÉiÉÉ ºÉä näùJÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ºÉ½þºÉÉ ´É½þ +{ÉxÉÒ EÖòºÉÔ ºÉä =`öÉ +Éè®ú MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ Eäò ºÉɨÉxÉä VÉÉEò®ú JÉc÷É ½þÉä MɪÉÉ* =ºÉxÉä Ê´ÉxÉÒiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ZÉÖEòEò®ú =x½åþ ºÉÉnù®ú xɨÉxÉ ÊEòªÉÉ*

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ xÉä BEò±É´ªÉ EòÉä +ɶÉÒ´ÉÉÇnù näùiÉä ½ÖþB {ÉÚUôÉ, "¤ÉɱÉEò iÉÖ¨É EòÉèxÉ ½þÉä +Éè®ú ªÉ½þÉÄ ÊEòºÉ ʱÉB +ÉB ½þÉä ?"

BEò±É´ªÉ xÉä Ê´ÉxÉÒiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =kÉ®ú ÊnùªÉÉ- "MÉÖ°ünäù´É, ¨Éé +vªÉªÉxÉ ¨Éå +iªÉÆiÉ ¯ûÊSÉ ®úJÉxÉä ´ÉɱÉÉ BEò Ê´ÉtÉlÉÔ ½ÚÄþ* ¨Éä®úÉ xÉÉ¨É BEò±É´ªÉ ½èþ* ¨Éé +É{ÉEäò ºÉÉÊzÉvªÉ ¨Éå ®ú½þEò®ú =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½ÚÄþ*"

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ iÉ®ÆúMÉÉå ¨Éå bÚ÷¤É =`äö* EÖòUô IÉhÉÉå iÉEò ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÉäSÉiÉä ®ú½äþ, Ê¡ò®ú ¤ÉÉä±Éä- "´ÉèºÉä iÉÉä ¨Éé ʺɢÇò ¤Écä÷ PÉ®úÉxÉÉå Eäò ¤ÉɱÉEòÉå EòÉä ½þÒ =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉÉ ½ÚÄþ* ËEòiÉÖ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ±ÉMÉxÉ +Éè®ú ¸ÉrùÉ EòÉä näùJÉEò®ú ¨Éé iÉÖ¨½åþ ¦ÉÒ =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ nÚÄùMÉÉ* iÉÖ¨É ½þ¨ÉÉ®äú Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå +É ºÉEòiÉä ½þÉä*"

BEò±É´ªÉ EòÉ ¨ÉÉlÉÉ ¸ÉrùÉ ºÉä ZÉÖEò MɪÉÉ- "¨Éé ¤Éc÷Ò +ɶÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +É{ÉEäò {ÉÉºÉ +ɪÉÉ lÉÉ +Éè®ú +É{ÉxÉä ¨ÉÖZÉä +ɺ´ÉɺÉxÉ ÊnùªÉÉ ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®äú ʱÉB ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ¤ÉÉiÉ ½èþ* ¨Éé iÉxÉ-¨ÉxÉ ±ÉMÉÉEò®ú +É{ɺÉä ʶÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò°ÄüMÉÉ* +É{É ¸Éä¹`ö +Éè®ú {ÉÚVªÉ MÉÖ¯û ½éþ* +É{ÉEòÒ <ºÉ EÞò{ÉÉoùι]õ EòÉ |ɺÉÉ®ú ªÉÖMÉÉå-ªÉÖMÉÉå iÉEò ½þÉäiÉÉ ®ú½äþMÉÉ*"

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ EòÒ EÞò{ÉÉoùι]õ ºÉä BEò±É´ªÉ ÊnùxÉ-nÚùxÉÒ-®úÉiÉ-SÉÉèMÉÖxÉÒ |ÉMÉÊiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* +vªÉªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ½þÒ =ºÉEòÒ JªÉÉÊiÉ näù¶É Eäò EòÉäxÉä-EòÉäxÉä ¨Éå ¡èò±ÉxÉä ±ÉMÉÒ* =ºÉEòÉ

EòɪÉÇIÉäjÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* |ÉiªÉäEò ºÉÆMÉÉä¹`öÒ +Éè®ú EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå ¨Éå BEò±É´ªÉ EòÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* BEò±É´ªÉ xÉä ºÉÉäSÉÉ, ´É½þ <ºÉ ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå ªÉ½þ SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®äúMÉÉ ÊEò, BEò ={ÉäÊIÉiÉ VÉÉÊiÉ EòÉ ¤ÉɱÉEò ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ ±ÉMÉxÉ, oùgøiÉÉ, Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú MÉÖ¯û Eäò +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä Ê´ÉtÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú +{ÉxÉä iÉlÉÉ +{ÉxÉä MÉÖ¯û Eäò xÉÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ {É®ú¨ÉÉäVV´É±É ¤ÉxÉɪÉÉ*

EÖòUô ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå BEò±É´ªÉ xÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ={ÉÉÊvÉ ½äþiÉÖ =ºÉ OÉxlÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®ú b÷ɱÉÒ ÊVɺÉEòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ <ºÉ ={ÉÉÊvÉ Eäò ʱÉB Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* ´ÉÊ®ú¹`ö UôÉjÉÉå EòÉ OÉxlÉ +¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú xɽþÓ ½Öþ+É lÉÉ* MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ Ê´Éº¨ÉªÉ{ÉÚhÉÇ xÉäjÉÉå ºÉä BEò±É´ªÉ Eäò OÉxlÉ EòÉä näùJÉxÉä ±ÉMÉä* ºÉSɨÉÖSÉ BäºÉÉ OÉxlÉ +¦ÉÒ iÉEò ÊEòºÉÒ UôÉjÉ xÉä xɽþÓ Ê±ÉJÉÉ lÉÉ* MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ OÉxlÉ EòÒ +Éä®ú näùJÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä +É{É ½þÒ ¤ÉÉä±É =`äö-- ºÉSɨÉÖSÉ, <ºÉ OÉxlÉ ¨Éå +nÂù¦ÉÖiÉ EòÉè¶É±É ½èþ* Ê¡ò®ú =x½þÉåxÉä BEò±É´ªÉ ºÉä Eò½þÉ-- "BEò±É´ªÉ, iÉÖ¨½þÉ®úÉ EòÉè¶É±É ¤Éc÷É +nÂù¦ÉÖiÉ ½èþ, {É®ú

BEò±É´ªÉ ¤ÉÉä±É =`öÉ-- "+É{ɺÉä ½þÒ MÉÖ°ünäù´É* <ºÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉ EòÉè¶É±É +É{ÉEäò +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä ½þÒ ¨ÉéxÉä |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä +É{ÉEòÉä ¨ÉxÉ ºÉä MÉÖ¯û ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* +É{ÉEäò º¨É®úhÉ-¨ÉÉjÉ ºÉä ½þÒ ¨Éé Ê´ÉtÉVÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ*"

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ BEò±É´ªÉ EòÒ Êxɹ`öÉ +Éè®ú ±ÉMÉxÉ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉä =`äö, {É®ú =xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ =i{ÉzÉ ½þÉä =`öÉ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä BEò Ê|ÉªÉ Ê¶É¹ªÉ EòÉä ±ÉäJÉxÉ-Ê´ÉtÉ ¨Éå +ÊuùiÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ´ÉSÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* ´Éä ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉä, Eò½þÓ BäºÉÉ xÉ ½þÉä ÊEò BEò±É´ªÉ ±ÉäJÉxÉ-Ê´ÉtÉ ¨Éå ¨Éä®äú Ê|ÉªÉ Ê¶É¹ªÉ ºÉä +ÉMÉä ÊxÉEò±É VÉɪÉ* +iÉ& =x½þÉåxÉä BEò±É´ªÉ EòÒ ±ÉäJÉxÉ-Ê´ÉtÉ EòÉä ´ªÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ näùxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ*

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉä* EÖòUô IÉhÉÉå Eäò {ɶSÉÉiÉ +{ÉxÉä +É{É ½þÒ ¤ÉÉä±Éä-- "BEò±É´ªÉ iÉÖ¨ÉxÉä ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÉ MÉÖ¯û ¨ÉÉxÉEò®ú ±ÉäJÉxÉ-Ê´ÉtÉ ¨Éå EÖò¶É±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉÒ ½èþ, {É®ú ¨ÉÖZÉä MÉÖ¯û nùÊIÉhÉÉ xɽþÓ ÊnùªÉÉ* ¨ÉÖZÉä nùÊIÉhÉÉ näùEò®ú iÉÖ¨É +{ÉxÉä Ê´ÉtÉlÉÔ-vɨÉÇ EòÉ {ÉɱÉxÉ Eò®úÉä*"

BEò±É´ªÉ MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ Eäò ºÉɨÉxÉä xÉiɨɺiÉEò ½þÉä Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÉ-- "MÉÖ°ünäù´É, +Énäù¶É nùÒÊVÉB, +É{ÉEòÉä MÉÖ¯û nùÊIÉhÉÉ ¨Éå CªÉÉ nÚÄù ? +É{É VÉÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉÄMÉåMÉä MÉÖ°ünäù´É, ¨Éé =ºÉä MÉÖ¯û nùÊIÉhÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +É{ÉEòÉä näùEò®ú ¨Éé +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò ¤ÉxÉÉ>ÄðMÉÉ*"

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ xÉä EÖòUô ºÉÉäSÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ-- "¨ÉÖZÉä MÉÖ¯û nùÊIÉhÉÉ ¨Éå ªÉ½þ OÉxlÉ SÉÉʽþB BEò±É´ªÉ*"

BEò±É´ªÉ EòÉ º´É®ú ±Éc÷JÉc÷ɪÉÉ-- "ªÉ½þ OÉxlÉ ?"

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ xÉä ºÉÉäSÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ-- "½þÉÄ, ªÉ½þ OÉxlÉ, CªÉÉ xɽþÓ näù ºÉEòÉäMÉä ?"

BEò±É´ªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå JÉÉäªÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* =ºÉxÉä ºÉÉäSÉiÉä-ºÉÉäSÉiÉä Eò½þÉ-- "MÉÖ°ünäù´É, BEò ¤ÉÉ®ú +É{ÉxÉä ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÉå Eäò ¨ÉÉä½þ ¨Éå {Éc÷Eò®ú ¨ÉÖZÉä ¤ÉÉhÉ-Ê´ÉtÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùxÉä ºÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉ®ú MÉÖ¯û nùÊIÉhÉÉ ¨Éå ¨ÉÖZɺÉä nùÉʽþxÉä ½þÉlÉ EòÉ +ÄMÉÚ`öÉ ¨ÉÉÄMÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ iÉҺɮúÒ ¤ÉÉ®ú ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉÖ{É¨É ={ɱÉΤvÉ EòÉä ¨ÉÉÄMÉ ®ú½åþ ½éþ* {É®ÆúiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨Éé +É{ÉEòÒ ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå xɽþÓ +ÉxÉä ´ÉɱÉÉ* <ºÉ OÉxlÉ {É®ú ¦É±Éä +É{É ¨ÉÖZÉä ʶÉIÉÉ VÉMÉiÉ EòÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ ={ÉÉÊvÉ näùxÉä EòÒ +xÉÖ¶ÉƺÉÉ xÉ Eò®äú ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç +ÆiÉ®ú xɽþÓ {Éc÷iÉÉ* <ºÉ OÉxlÉ EòÉä ¨Éé +É{ÉEäò Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ xÉ ¤ÉgøÉEò®ú <ºÉä ¨Éé |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úÉEò®ú {ÉÚ®äú ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå |ɺÉÉ®ú Eò°ÄüMÉÉ, iÉÉÊEò ºÉƺÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ <ºÉ OÉxlÉ EòÉ ±ÉÉ¦É =`öÉ ºÉEåòMÉä*"

MÉÖ¯û pùÉähÉÉSÉɪÉÇ BEò±É´ªÉ EòÉ ¨ÉÖĽþ iÉÉEòiÉä ®ú½þ MÉB +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉä OÉxlÉ EòÉä ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉB Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò |ÉÉÆMÉhÉ ºÉä ¤Éɽþ®ú ÊxÉEò±É MɪÉÉ* Ê¡ò®ú BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ {ÉÒUäô ¨ÉÖc÷Eò®ú xɽþÓ näùJÉÉ* ***

2. º{ɶÉÇ

"¨ÉÉÄ-¨ÉÉÄ, +ÉVÉ ¨ÉÖZÉä ÊEòºÉÒ xÉä UÖô+É ½èþ*" ¨ÉÒxÉÚ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ ºÉä |ɺÉzÉ ½þÉäEò®ú Eò½þ ®ú½þÒ lÉÒ*

"iÉÉä <ºÉ¨Éå xÉ<Ç ¤ÉÉiÉ EòÉèxÉ-ºÉÒ ½èþ ? ¨ÉÖZÉä iÉÉä ½þ®ú ÊnùxÉ {ÉÉÄSÉ-nùºÉ ±ÉÉäMÉ UÚôiÉä ½éþ*" ¨ÉÉÄ xÉä ={ÉäIÉÉ EòÒ oùι]õ b÷ɱÉÒ*

"xɽþÓ ¨ÉÉÄ,

"<ºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É +ÉVÉ iÉEò iÉÖ¨É +{ÉxÉä OÉɽþEòÉå EòÉä `öMÉiÉÒ +É<Ç ½þÉä ?" ¨ÉÉÄ {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉä MÉ<Ç*

"xɽþÓ ¨ÉÉÄ, ®úÉäWÉ +É{ÉEäò uùÉ®úÉ ¦ÉäVÉä MÉB ºÉ¦ÉÒ OÉɽþEò ¨Éä®úÉ <ºiɨÉÉ±É Eò®úiÉä lÉä, iɦÉÒ iÉÉä +É{ÉEäò ¨ÉÉÄMÉÒ MÉ<Ç ®úFò¨É SÉÖEòÉ Eò®ú VÉÉiÉä lÉä* =xÉEäò º{ɶÉÇ Eò®úxÉä, UÚôxÉä ªÉÉ ¨Éä®äú ¶É®úÒ®ú EòÉä VÉJ¨ÉÒ Eò®úxÉä ºÉä ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç ¢òFÇò xɽþÓ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ ¨ÉÉÄ, ´É½þ ¦É±ÉÉ +Énù¨ÉÒ VÉ¤É ¨Éä®äú {ÉÉºÉ +ɪÉÉ iÉÉä EòÉ¢òÒ näù®ú iÉEò ¤Éè`ö Eò®ú ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* ¨Éé =ºÉºÉä iÉÖ®ÆúiÉ ÊxɤÉ]õxÉÉ SÉɽþiÉÒ lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ =ºÉxÉä +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô ¤ÉiÉɪÉÉ, Ê¡ò®ú ¨Éä®äú ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô VÉÉxÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ* ¨Éä®äú Ênù±É EòÉä =ºÉxÉä UÖô+É nÚù®ú ¤Éè`ö Eò®ú* ¨Éé ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäxÉÉ SÉɽþiÉÒ lÉÒ, {É®ú =ºÉxÉä ¨ÉxÉÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* VÉÉxÉiÉÒ ½þÉä ¨ÉÉÄ, =ºÉxÉä CªÉÉ Eò½þÉ ?" ¨ÉÉÄ Eäò =kÉ®ú EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ ÊEòB ʤÉxÉÉ ´É½þ ¤ÉÉä±Éä VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ-- "=ºÉxÉä Eò½þÉ, ´É½þ ¨ÉÖZÉä BEò ÊnùxÉ b÷Éä±ÉÒ ¨Éå ¤Éè`öÉ Eò®ú +{ÉxÉä PÉ®ú ±Éä VÉÉBMÉÉ*"

"BäºÉÉ Eò½þÉ =ºÉxÉä ?" ¨ÉÉÄ +ɶSɪÉÇSÉÊEòiÉ lÉÒ*

"½þÉÄ ¨ÉÉÄ, ´É½þ ¨ÉÖZÉä WÉ°ü®ú ±Éä VÉÉBMÉÉ*"

"Ê¡ò®ú CªÉÉ ÊEòªÉÉ =ºÉxÉä ?"

"EÖòUô xɽþÓ ¨ÉÉÄ, ʺɢÇò ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ +Éè®ú ¨ÉäWÉ {É®ú +É{ÉEäò uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ¢òÒºÉ ®úJÉ Eò®ú SɱÉÉ MɪÉÉ*"

¨ÉÒxÉÚ EòÒ ¨ÉÉÄ Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä ÊxɽþÉ®úiÉÒ iÉÉä Eò¦ÉÒ +{ÉxÉä PÉ®ú Eäò nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉä* ###

3. nù½äþVÉ EòÉ EòWÉÇ

¨ÉÉʱÉEò, ¤ÉÉ®ú½þ ½þWÉÉ®ú EòÉ <ÆiÉWÉÉ¨É ½þÉäMɪÉÉ ½èþ, nùºÉ ½þWÉÉ®ú +É{É +{ÉxÉÒ iÉ®ú¢ò ºÉä EòWÉÇ näù nùÒÊVÉB. ¨Éé VÉèºÉä-iÉèºÉä Eò®úEäò +É{ÉEòÉ EòWÉÇ SÉÖEòÉ nÚÄùMÉÉ.

+®äú iÉÚ CªÉÉ SÉÖEòÉBMÉÉ ? iÉä®äú >ð{É®ú iÉÉä iÉä®úÒ ¤Éä]õÒ Eäò nù½äþVÉ Eäò ʱÉB ÊnùªÉÉ MɪÉÉ EòWÉÇ ½þÒ +¦ÉÒ ¦ÉÉ®úÒ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ.

¨ÉÉʱÉEò, +É{ÉxÉä iÉÉä Eò±É ´ÉɪÉnùÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ EòWÉÇ näùxÉä EäòʱÉB +Éè®ú ¨Éé +É{ÉEäò ¦É®úÉäºÉä ½þÒ <ºÉ |ÉÉ<´Éä]õ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ¦ÉiÉÔ Eò®úɪÉÉ lÉÉ, ´É®úxÉ ¨Éé ºÉ®úEòÉ®úÒ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÉ.

näùJÉÉä ÊVÉqù ¨ÉiÉ Eò®úÉä. ¨ÉéxÉä BEò ¤ÉÉ®ú Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò ¨Éé iÉÖZÉä +Éè®ú EòWÉÇ xɽþÓ näù ºÉEòiÉÉ.

+ÉÊKÉ®ú CªÉÉå ¨ÉÉʱÉEò ? Eò±É iÉÉä +É{ÉxÉä.........

SÉÖ{É Eò®ú. ¨ÉÖZɺÉä ¤É½þºÉ xÉ Eò®ú. iÉä®úÒ ¤Éä]õÒ xÉä ±Éc÷EòÒ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ ½èþ. +MÉ®ú ±Éc÷EòÉ ½Öþ+É ®ú½þiÉÉ iÉÉä ¨Éé iÉÖZÉä EòWÉÇ näù näùiÉÉ ¦É±Éä ½þÒ iÉÖ¨É =ºÉä {ÉSSÉÒºÉ ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉnù ±ÉÉè]õÉiÉä =ºÉEòÉ nù½äþVÉ ±ÉäEò®ú ±ÉäÊEòxÉ ±Éc÷EòÒ Eäò ʱÉB EòÉèxÉ EòWÉÇ näùMÉÉ, CªÉÉåÊEò <ºÉEòÒ nù½äþVÉ EòÒ ®úFò¨É ¦ÉÒ iÉÉä VÉÖ]õÉxÉÒ ½èþ. *****

4. नाक

क्षमा कीजिए, आपको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्या करें, मुख्यमंत्री जी का फोन था। उनके क्षेत्र में दहेज-हत्या के विरोध में आज एक जुलूस निकलने वाला है। मुझे वहाँ जाने को कहा है। हाँ..... तो बताइये, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता जी बैठक में पहुँचते ही आगन्तुक से पूछ रहे थे।

नेता जी, कल आपका भाषण टी.वी पर बड़े ध्यानपूर्वक सुना और इसके अतिरिक्त में पत्र-पत्रिकाओं में दहेज-विरोधी आपके कई लेख पढ़ चुका हूँ। चार दिन पहले इसी विषय पर रेडियो द्वारा आपकी भेंटवार्ता भी सुनी थी। आगन्तुक ने कहा।

यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप मीडिया में काफी रूचि रखते हैं। नेता जी की बतीसी दीखी।

अब बताइये, आप मुझसे क्या सहयोग चाहते हैं? नेता जी ने अपने विशाल हृदय का परिचय दिया।

नेता जी, बात ऐसी है कि में एक साधारण नौकरी करने वाला सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरी एक बेटी है, जो हिंदी और संस्कृत में एम.ए. है, किंतु दहेज के कारण में उसका विवाह करने में अपने को असर्थ पा रहा हूँ।

अच्छा तो आपको ऋण वगैरह चाहिए। नेता जी बीच में बोल पड़े।

नहीं नेता जी, मुझे ऋण नहीं अपनी बेटी के लिए आपका बेटा चाहिए।

क्या बकते हैं? आपको अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। नेता जी लील-पीले हो गए।

सरकार, मुझे लगता है आप के बेटे के योग्य मेरी कन्या है। हमारी जाति, धर्म सभी मेल खाते हैं। फिर रूकावट क्या है महाराज? आगन्तुक गिड़गिड़ाया।

विवाह बिरादरी में नहीं, बराबरी में होता है। निःसंदेह हम दहेज-विरोधी कई संस्थाओं के चेयरमैन हैं, लेकिन जो आदमी भूले हुए लोगों को मार्ग बताता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह उस मार्ग पर आगे-आगे चले भी। मैंने अपने पुत्र को विदेशी शिक्षा दी है। लाखों रूपये का नुकसान किया है। फिर मैं समाज से अलग नहीं हूँ। यदि मैंने अपने सुपुत्र का विवाह बिना दहेज आपकी कन्या से किया तो मेरी नाक कट जाएगी। नेता जी अभी और भाषण देने के मूड में थे तभी डाकिया एक लिफाफा दे गया। नेता जी ने लिफाफा खोलकर पढ़ा और उनका मुँह लटक गया।

आगन्तुक समझ गया थानेता जी के सुपुत्र ने विदेश में रहकर उनकी नाक काट ली है।*****

5. +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ´ÉjÉÒ

ªÉ¨É®úÉVÉ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ Eäò {ÉÒUäô-{ÉÒUäô +ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉÊ´ÉjÉÒ EòÉä näùJÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ lÉä. <ºÉ ¤ÉÉ®ú =x½åþ +ɶSɪÉÇ ½Öþ+É ÊEò +¤É ´Éä ¨ÉiªÉDZÉÉäEò EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úxÉä ´ÉɱÉä ½éþ ËEòiÉÖ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä ±ÉÉè]õÉxÉä EòÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ. =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ´ÉjÉÒ Eäò SÉä½þ®äú EòÉä {ÉgøxÉä EòÉ |ɪÉixÉ ÊEòªÉÉ. =ºÉEäò SÉä½þ®äú {É®ú {ɽþ±Éä EòÒ iÉ®ú½þ ½þÒ Ê´ÉVÉªÉ Eäò ¦ÉÉ´É ´ÉiÉǨÉÉxÉ lÉä. =xɺÉä ®ú½þÉ xÉ MɪÉÉ. {ÉÚUô ¤Éè`äö, +¤É ¨Éé º´ÉMÉDZÉÉäEò {ɽÖÄþSÉxÉä ´ÉɱÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú iÉÖ¨ÉxÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ ´ÉÉ{ɺÉÒ Eäò ʱÉB +¦ÉÒ iÉEò ÊxÉ´ÉänùxÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ ?

<ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨Éé +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ ´ÉÉ{ɺÉÒ xɽþÓ SÉɽþiÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ.

iÉÉä Ê¡ò®ú ¨Éä®äú {ÉÒUäô-{ÉÒUäô CªÉÉå +É ®ú½þÒ ½þÉä ?

´É½þ <ºÉ ʱÉB ¨É½þÉ®úÉVÉ ÊEò Eò½þÓ +É{É <ºÉä Ê{ÉUô±Éä ºÉÉiÉ VÉx¨ÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ ¨Éä®úÉ {ÉÊiÉ xÉ ¤ÉxÉÉ nåù.

iÉÉä CªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ú iÉÖ¨É ÊEòºÉÒ +Éè®ú EòÉä +{ÉxÉÉ {ÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þÉä ?

xɽþÓ ¨É½þÉ®úÉVÉ. ʤɱEÖò±É xɽþÓ.

iÉÉä Ê¡ò®ú ?

+MɱÉä VÉx¨É ¨Éå ¨Éé EÖÄò´ÉÉ®úÒ ½þÒ ®ú½þxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ.

ªÉ½þ ÊEòºÉʱÉB ?

+xÉVÉÉxÉ xÉ ¤ÉÊxÉB ¨É½þÉ®úÉVÉ. +ÉVÉ EòÉ Ê´É´ÉÉʽþiÉ {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉä {ÉÊiÉ-vɨÉÇ EòÉ {ÉɱÉxÉ xɽþÓ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉixÉÒ EòÉä ¨Éä®äú VÉèºÉÉ ºÉiÉÒ-ºÉÉÊ´ÉjÉÒ Eäò ¯û{É ¨Éå ½þÒ näùJÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½èþ. <ºÉʱÉB +MɱÉä VÉx¨É ºÉä ¨Éé +{ÉxÉÒ ºÉ¦ÉÒ ¤É½þxÉÉå Eäò ʽþiÉ Eäò ʱÉB EÖÄò´ÉÉ®úÒ ½þÒ ®ú½þxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ. +¤É ¨Éé ºÉiÉÒ-ºÉÉÊ´ÉjÉÒ xɽþÓ, +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ´ÉjÉÒ Eò½þ±ÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ.

*****

--डॉ. अकेलाभाइ

सचिव, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी

पो. रिन्जा, शिलांग 793 006

मोबाइल- 9436117260

{ÉÊ®úSɪÉ

1. xÉÉ¨É b÷É. +Eäò±ÉɦÉÉ<

2. VÉx¨É-ÊiÉÊlÉ 25 ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1960 <Ç.

3. ¶ÉèÊIÉEò ªÉÉäMªÉiÉÉ B¨É. B. (˽þnùÒ), {ÉÒ-BSÉ. b÷Ò. ({ÉÚ´ÉÉækÉ®ú {É´ÉÇiÉÒªÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtɱɪÉ, ʶɱÉÉÆMÉ)

4. |ÉʶÉIÉhÉ (1) Eò½þÉxÉÒ-Eò±ÉÉ, 1977

(2) Re-orientation Course for Announcers,1991 (3) Induction Course for Announcers, 1992

(4) {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú ºÉÆ{ÉÉnùxÉ, 1993 (5) Presentation Technique, 2003

(6) Hard Disc Based Recording Course, 2004

(7) Packaging Presentation for Announcers, 2004

(8) Customized Audience Research, 2008

(9) New Trend in Documentary Production, 2009

(10) HDBR & Virtual Studio Course, 2009

5. |ÉEòÉʶÉiÉ {ÉÖºiÉEåò (1) ¸ÉÉäiÉÉMÉÉ

(2) ®äúÊb÷ªÉÉä ºÉÉʽþiªÉ +Éè®ú |ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ (2009)

6. ºÉÆ{ÉÉnùxÉ (1) '¨ÉÉä½þxÉ |ɦÉÉiÉ' (jÉè-¨ÉÉʺÉEò), VÉÚxÉ, 1976 ºÉä +|Éè±É 1980 iÉEò*

(2) 'ºÉÉ®úhÉ ºÉÆnäù¶É' ºÉÉ{iÉÉʽþEò ( 1980 )

(3) 'VÉÉMÉÞiÉ' ºÉÉ{iÉÉʽþEò ( 1984-89 )

(4) ¸ÉÉäiÉÉnù¶ÉÇxÉ (1998)

(5) ¸ÉÉäiÉÉ´ÉÉhÉÒ (2002)

(6) 'PÉÉÊ]õªÉÉå ¨Éå MÉÚÄVÉiÉä ¶É¤nù' EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOɽþ (2006)

(7) '{ÉMÉb÷Îhb÷ªÉÉÆ {ɽþÉc÷ EòÒ' EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOɽþ (2009)

(8) ' {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ' (º¨ÉÉÊ®úEòÉ 2010)

7. ±ÉäJÉxÉ (1) +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ uùÉ®úÉ |ɺÉÉ®úhÉ ½äþiÉÖ {ÉÊ®úSÉSÉÉÇ, ¡òÒSÉ®ú, MÉÒiÉÉå ¦É®úÒ Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, ´ÉÉiÉÉÇ, ±ÉÉ<´É ¡òÉäxÉ-

(2) ¨É<Ç 1989 ºÉä ÊnùºÉ¨¤É®ú 1997 iÉEò ˽þnùÒ 'ºÉåÊ]õxɱÉ' Eäò ʱÉB ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉɨÉʪÉEò ¡òÒSÉ®ú EòÉ ÊxɪÉʨÉiÉ ±ÉäJÉxÉ*

(3) Ê´ÉʦÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå 1974 ºÉä +ÊxɪÉʨÉiÉ ±ÉäJÉxÉ B´ÉÆ ®úɹ]ÅõÒªÉ iÉlÉÉ IÉäjÉÒªÉ ºiÉ®ú EòÒ 100 ºÉä +ÊvÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉéEòc÷Éå ®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉʶÉiÉ*

8. ¶ÉÉävÉ-|ɤÉÆvÉ 'º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ˽þnùÒ ºÉÉʽþiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ EòÉ +´ÉnùÉxÉ'

9. ®úSÉxÉÉ |ÉEòɶÉxÉ (Eò) nèùÊxÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ (1) ºÉåÊ]õxÉ±É (2) {ÉÚ´ÉÉÈSÉ±É |ɽþ®úÒ (3) ºÉx¨ÉÉMÉÇ (4) VɱÉiÉä nùÒ{É (5) xÉ<Ç nÖùÊxɪÉÉ (6) VÉxÉ ºÉkÉÉ

(JÉ) +rÇù ºÉÉ{iÉÉʽþEò {ÉjÉ (1) |Éä®úhÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ

(MÉ) ºÉÉ{iÉÉʽþEò {ÉjÉ (1) ªÉÉäVÉxÉÉ (2) ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ (3) ºÉÉ®úhÉ ºÉÆnäù¶É (4) §É¹]õÉSÉÉ®ú ÊxÉ®úÉävÉ (5) ¤Énù±ÉiÉÉ ®ÆúMÉ (6) VÉÉMÉÞiÉ (7) ¸É¨É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ (8) Ê¡ò±¨É Ê´ÉEò±{É (9) ºÉɨÉÉÊVÉEò +ÉGòÉä¶É (10) ʶɱÉÉÆMÉnù{ÉÇhÉ (11) +JɤÉÉ®ú-B-+É´ÉÉ¨É (12) ®úɹ]Åõ ËEòEò®ú (13) ºÉiªÉ SÉGò (14) ºÉÆ´ÉÉnù ʴɨɶÉÇ

(PÉ) {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉBÆ (1) ºÉÊ®úiÉÉ (2) ¸ÉÉäiÉÉ ºÉÆnäù¶É (3) ºÉÉä¨É´ÉƶÉÒ GòÉÆÊiÉ (4) ÊjÉ´ÉähÉÒ vÉÉ¨É (5) ºÉÉʽþiªÉÉÆVÉ汃 |ɦÉÉ (6) ¨ÉڨɱÉ

(Ró) ¨ÉÉʺÉEò {ÉÊjÉEòÉBÆ (1) xÉB Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ (2) ®úÉVɺlÉÉxÉ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ (3) ¨ÉÞnÖù±ÉÉ (4) |ÉEòÉʶÉiÉ ¨ÉxÉ (5) ±ÉPÉÖ +ÉPÉÉiÉ (6) ¶É¤nù (7) ¤ÉÉ±É nù¶ÉÇxÉ (8) +¶ÉÉäEò SÉGò (9) ºÉɨɴÉƶÉÒ GòÉÆÊiÉ (10)±É±ÉEòÉ®ú (11) ¨ÉÉ]õÒ Eäò MɨÉEò (12) ´ªÉÆMªÉ SÉGò (13) °ü{É EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ (14) ¶ÉÖ¦É iÉÉÊ®úEòÉ (15) xÉÚiÉxÉ Eò½þÉÊxɪÉÉÄ (16) ºÉSSÉÒ Eò½þÉÊxɪÉÉÄ (17) {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÖ¨ÉxÉ (18) ºÉÖ{É®ú <ÆÊb÷ªÉÉ (19) SÉxpù½þÉºÉ Eò½þÉÊxɪÉÉÄ 20) ¨ÉÖHòÉ (21) xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ {ÉÉʱÉEòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú (22) {ÉÚ´ÉÉÈVÉ汃 (23) Ê´É´É®úhÉ {ÉÊjÉEòÉ (24) +ÉxÉÆnù ®äúJÉÉ (25) ½þ¨É ºÉ¤É ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ (26) ¸ÉÒ Ê´ÉVÉªÉ Ë½þnùÒ VªÉÉäÊiÉ Ê¤É¨¤É (34) |Éä®úhÉÉ +ƶÉÖ (35) =kÉ®ú |Énäù¶É (36) ºÉÖ¨ÉxÉ ºÉÉè®ú¦É (37) VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆ®úIÉEò xªÉÚVÉ (38) Êuù¦ÉɹÉÒ ®úɹ]Åõ-ºÉä´ÉEò

(SÉ) Êuù¨ÉÉʺÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ (1) MÉMÉxÉÉ\SɱÉ

(Uô) jÉè¨ÉÉʺÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ (1) ¨ÉÞnÖù±É ½þɺªÉ (2) ¨ÉÉä½þxÉ |ɦÉÉiÉ (3) xÉ´É ºÉÞVÉxÉ (4) ºÉiªÉÆ Ê¶É´ÉÆ ºÉÖxnù®ú¨É (5) ºÉÉʽþiªÉ ´ÉÉiÉÉÇ (6) MÉÖ¯û MÉֱɶÉxÉ (7) ¨ÉäPÉÉ±ÉªÉ nù{ÉÇhÉ (8) ´ÉiÉǨÉÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ (9) ´ÉxÉ¡Úò±É (10)|ÉiÉÉ{É ¶ÉÉä¦ÉÉ (11) ºÉ®úº´ÉiÉÒ ºÉÖ¨ÉxÉ (12) ºÉÉʽþiªÉ VÉxɨÉÆSÉ (13) ºÉ¨ÉªÉ ºÉÖ®úÊ¦É +xÉÆiÉ (14) EÆòSÉxɱÉiÉÉ (15) ZÉÆEÞòÊiÉ (16) YÉÉxÉ MÉÊ®ú¨ÉÉ ÊºÉxvÉÖ (17) ºÉ¨Éx´ÉªÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú (18) ®úÉVɦÉɹÉɦÉÉ®úiÉÒ

(VÉ) ºÉ¨ÉºÉɨÉʪÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ (1) ºÉ¨ZÉÉè]õÉä (2) (14) पीठ वार्ता

(ZÉ) ºÉÆOɽþ (1) ªÉÖMÉEòlÉÉ (2) +¨ÉÞiÉ Eò±É¶É (3) PÉÉÊ]õªÉÉå ¨Éå MÉÚÄVÉiÉä ¶É¤nù (4) ¨É½þɨÉÉxÉ´É (5) {ÉMÉb÷Îhb÷ªÉÉÄ {ɽþÉc÷ EòÒ (6) +{ÉxÉä-+{ÉxÉä oùι]õEòÉähÉ (7) +xvÉÉ ¨ÉÉäc÷

10. ¨ÉÆSÉ ºÉÆSÉɱÉxÉ (1) ºÉÉʽþiªÉ +EòÉnäù¨ÉÒ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (2) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ JÉÉt ÊxÉMɨÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (3) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ, ¨ÉèºÉÚ®ú (4) xÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É {ÉÊ®ú¹Énù, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (5) MÉÉÄvÉÒ º¨ÉÞÊiÉ B´ÉÆ nù¶ÉÇxÉ ºÉʨÉÊiÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (6) MÉÉÄvÉÒ ¶ÉÉÎxiÉ |ÉÊiɹ`öÉxÉ xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (7) Eò½þÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ, +ƤÉɱÉÉUôÉ´ÉxÉÒ (8) ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉlÉÉ iÉEòxÉÒEòÒ ¶É¤nùɴɱÉÒ +ɪÉÉäMÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (9) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ºÉƤÉÆvÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ʶɱÉÉÆMÉ (10) ºÉÆMÉÒiÉ xÉÉ]õEò +EòÉnäù¨ÉÒ, ʶɱÉÉÆMÉ (11) {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú ˽þnùÒ +EòÉnù¨ÉÒ, ʶɱÉÉÆMÉ (12) {ÉÚ´ÉÉÈSÉ±É ºÉÉʽþiªÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ʶɱÉÉÆMÉ (13) ʤɽþÉ®úÒ ªÉÖ´ÉÉ Eò±ªÉÉhÉ ºÉÆPÉ , ʶɱÉÉÆMÉ (14) ®úɹ]ÅõÒªÉ ¸ÉÉäiÉÉ Eò±ªÉÉhÉ ¨É½þɺÉÆPÉ, ʶɱÉÉÆMÉ (15) xÉMÉ®ú ®úÉVɦÉɹÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ, +É Eäò EòɪÉÇGò¨ÉÉå EòÉ ¨ÉÆSÉ ºÉÆSÉɱÉxÉ B´ÉÆ ºÉƪÉÉäVÉxÉ*

11. ʴɶÉä¹É +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ uùÉ®úÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆMÉÒiÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ, IÉäjÉÒªÉ ±ÉÉäEò ºÉÆMÉÒiÉ |ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉ, IÉäjÉÒªÉ ±ÉÉäEò ºÉÆMÉÒiÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ, {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú IÉäjÉÒªÉ EòÊ´É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ, ˽þnùÒ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ +ÉÊnù EòÉ ¨ÉÆSÉ ºÉÆSÉɱÉxÉ*

12. +xªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉÄ (Eò) EäòxpùÒªÉ Ë½þnùÒ ÊxÉnäù¶ÉɱɪÉ, ¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ uùÉ®úÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ ºÉ¦ÉÉ, {ÉÚxÉÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 28 +|Éè±É ºÉä 5 ¨É<Ç 2008 iÉEò +ɪÉÉäÊVÉiÉ Ë½þnùÒiÉ®ú ¦ÉɹÉÒ xɴɱÉäJÉEò ʶÉÊ´É®ú ¨Éå ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò Eäò °ü{É ¨Éå EòɪÉÉÇxÉ֦ɴÉ*

(JÉ) Eò<Ç ¶ÉèÊIÉEò, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò, ºÉÉʽþÎiªÉEò, ºÉɨÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ+Éå uùÉ®úÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉå ¨Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉ½þªÉÉäMÉ* ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ Ë½þnùÒ B´ÉÆ ®úɹ]ÅõʱÉÊ{É näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ɺÉÉ®ú Eäò ʱÉB Eò<Ç ®úɹ]ÅõÒªÉ B´ÉÆ IÉäjÉÒªÉ ºiÉ®ú Eäò ºÉäʨÉxÉÉ®ú, ºÉÆMÉÉä¹`öÒ, EòɪÉǶÉɱÉÉ, xÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É |ÉʶÉIÉhÉ, ±ÉäJÉEò ʨɱÉxÉ B´ÉÆ {ɪÉÇ]õxÉ Ê¶ÉÊ´É®ú, ˽þnùÒiÉ®ú ¦ÉɹÉÒ xɴɱÉäJÉEò ʶÉÊ´É®ú, MÉÉÄvÉÒ =iºÉ´É +ÉÊnù EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆSÉɱÉxÉ*

13.ʴɶÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉxÉ (1) xÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É {ÉÊ®ú¹Énù (2) MÉÉÆvÉÒ ¶ÉÉÎxiÉ |ÉÊiɹ`öÉxÉ (3) MÉÉÆvÉÒ º¨ÉÞÊiÉ B´ÉÆ nù¶ÉÇxÉ ºÉʨÉÊiÉ (4) xÉä¶ÉxÉ±É ¤ÉÖEò ]Åõº]õ (5) ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉlÉÉ iÉEòxÉÒEòÒ ¶É¤nùɴɱÉÒ +ɪÉÉäMÉ (6) EåòpùÒªÉ Ë½þnùÒ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ (xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ) (7) ºÉÒ¨ÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ ¤É±É (8) EäòxpùÒªÉ Ë½þnùÒ ºÉƺlÉÉxÉ (9) {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú ˽þnùÒ +EòÉnù¨ÉÒ (10) ˽þnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú {É´ÉÇiÉÒªÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ (11) {ÉÉ´É®ú ÊOÉb÷ EòÉì®ú{ÉÉä®äú¶ÉxÉ Ê±ÉʨÉ]äõb÷ (12) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ JÉÉt ÊxÉMÉ¨É (13) VÉ´Éɽþ®ú xÉ´ÉÉänùªÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ (14) EäòxpùÒªÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ (15)+ÉEòɶɴÉÉhÉÒ (16) IÉäjÉÒªÉ |ÉSÉÉ®ú ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ (17) xÉMÉ®ú ®úÉVɦÉɹÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ +É<ÇVÉÉä±É, ʨÉVÉÉä®ú¨É (18) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù (19) ¨ÉäPÉÉ±ÉªÉ ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ |ÉSÉÉ®ú ºÉʨÉÊiÉ (20) Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¦ÉʴɹªÉ ÊxÉÊvÉ ºÉÆMÉ`öxÉ (21) EäòxpùÒªÉ EÞòÊ¹É Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ (22) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉjÉEòÉ®ú ¨É½þɺÉÆPÉ |ɪÉÉMÉ (23) ˽þnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ÊjÉ{ÉÖ®úÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtɱɪÉ, +MÉ®úiɱÉÉ (24) Ê´ÉGò¨ÉʶɱÉÉÆ Ë½þnùÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, ¦ÉÉMɱÉ{ÉÖ®ú (25) +ºÉ¨É ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ |ÉSÉÉ®ú ºÉʨÉÊiÉ, MÉÖ´ÉɽþÉ]õÒ (26) IÉäjÉÒªÉ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉxÉ (iÉEòxÉÒEòÒ), +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ, ʶɱÉÉÆMÉ (27) |ÉäºÉ C±É¤É, MÉÆMÉ]õÉäEò, ʺÉÎCEò¨É (28) +ÊJÉ±É Ê¶É±ÉÉÆMÉ ¦ÉÉxÉÖ VɪÉxiÉÒ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ºÉʨÉÊiÉ (29) ʽþ¨ÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú ʽþxnÖùºiÉÉxÉ ¡òÉ=hbä÷¶ÉxÉ, näù½þ®úÉnÚùxÉ (30) +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ B´ÉÆ nÚù®únù¶ÉÇxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉxÉ +ÉÊnù ºÉƺlÉÉ+Éå uùÉ®úÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ B´ÉÆ EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå EòÒ |ɺiÉÖÊiÉ B´ÉÆ Ê´É¶Éä¹É ´ªÉÉJªÉÉxÉ*

14. ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ {ÉÖ®úºEòÉ®ú (1) VÉxÉ´É®úÒ 1978 ¨Éå Eò±ÉÉ ºÉƺEÞòÊiÉ ºÉÉʽþiªÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö uùÉ®úÉ ºÉÉʽþiªÉɱÉÆEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉÉä{ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ *

(2) ¨ÉÉSÉÇ 1997 ¨Éå ºÉÉʽþiªÉ ºÉƺEÞòÊiÉ Eò±ÉÉ B´ÉÆ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =iEÞò¹]õ EòɪÉÉç Eäò ʱÉB ºÉÉʽþiªÉ ºÉƺEÞòÊiÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ {ÉÊ®ú¹Énù uùÉ®úÉ ºÉÉʽþiªÉ ¸ÉÒ EòÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉÉä{ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ *

(3) Eò½þÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ 23 xɴɨ¤É®ú 2002 EòÉä ʶɱÉÉÆMÉ ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ ±ÉäJÉxÉ Ê¨É±ÉxÉ Ê¶ÉÊ´É®ú ¨Éå ºÉ¨ÉºiÉ ±ÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉʽþiªÉvĘ́ÉiÉÉ Eäò ʱÉB ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ*

(4) ¶ÉÖ¦É iÉÉÊ®úEòÉ Eäò +|Éè±É 2003 Eäò +ÆEò ¨Éå |ÉEòÉʶÉiÉ ±ÉPÉÖ EòlÉÉ '{ÉèºÉä ´ÉɱÉÉ MÉ®úÒ¤É' EòÉä º´É. Eäò¶É´É |ɺÉÉnù ®úÉªÉ º¨ÉÞÊiÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú (ÊuùiÉÒªÉ) |ÉÉ{iÉ*

(5) +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉʽþiªÉEòÉ®ú +ʦÉxÉxnùxÉ ºÉʨÉÊiÉ uùÉ®úÉ EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ʱÉB EòÊ´É´É®ú ¨ÉèÊlɱÉҶɮúhÉ MÉÖ{iÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä 8 ¨ÉÉSÉÇ 2006 EòÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ*

(6) ®úɹ]ÅõÒªÉ ®úÉVɦÉɹÉÉ {ÉÒ`ö uùÉ®úÉ 14 ʺÉiɨ¤É®ú, 2006 EòÉä ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ½äþiÉÖ ºÉÉ®úº´ÉiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉnù ={ÉÉÊvÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦ÉÚ¹ÉhÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ*

(7) Eò½þÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ'+ÉÊJÉ®úÒ ¡èòºÉ±ÉÉ' Eò½þÉxÉÒ Eäò ʱÉB b÷Éì. ¨É½þÉ®úÉVÉ EÞò¹hÉ VÉèxÉ º¨ÉÞÊiÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú (|ÉlɨÉ) ºÉä +C]Úõ¤É®ú 2006 EòÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ*

(8) +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉʽþiªÉ ºÉÆMÉ¨É uùÉ®úÉ ºÉÉʽþÎiªÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ʱÉB 7 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2007 EòÉä ºÉÉʽþiªÉ ʶɮúÉä¨ÉÊhÉ EòÒ ¨ÉÉxÉnù ºÉ¨¨ÉÉxÉÉä{ÉÉÊvÉ ºÉä +±ÉÆEÞòiÉ*

(9) +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆMÉ`öxÉ B´ÉÆ ªÉÚ.BºÉ.B¨É. {ÉÊjÉEòÉ uùÉ®úÉ 4 xɴɨ¤É®ú 2007 EòÉä ˽þnùÒ ¦É´ÉxÉ, MÉÉÊVɪÉɤÉÉnù ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ 15´Éå +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ë½þnùÒ ºÉÉʽþiªÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå ®úɹ]ÅõÒªÉ ¨É½þk´É Eäò EòɪÉÉç ¨Éå Ê´Éʶɹ`ö ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eäò ʱÉB ®úɹ]Åõ MÉÉè®ú´É ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä +±ÉÆEÞòiÉ*

(10) ºÉɨÉÉÊVÉEò +ÉGòÉä¶É, ºÉ½þÉ®úxÉ{ÉÖ®ú uùÉ®úÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉPÉÖ EòlÉÉ |ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉ 2007 ¨Éå +ÉÊvÉxÉEò ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ±ÉPÉÖ EòlÉÉ EòÉä ÊuùiÉÒªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ*

(11) @ñSÉÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù, Eò]õxÉÒ uùÉ®úÉ Ë½þnùÒ ºÉÉʽþiªÉ ºÉä´ÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´É¹ÉÇ 2007-08 Eäò ʱÉB ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ʱÉB ºÉÉʽþiªÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ EòÒ ¨ÉÉxÉnù ={ÉÉÊvÉ ºÉä ʴɦÉÚʹÉiÉ*

(12) Ê´ÉxvªÉ´ÉÉʺÉxÉÒ Ë½þnùÒ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉƺlÉÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 11 ¨É<Ç 2008 EòÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ '¦ÉɹÉÉ<Ç BEòiÉÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ' ¨Éå ºÉÉʽþÎiªÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ʱÉB º´É. ¤É±É´ÉÒ®ú ˺ɽþ º¨ÉÞÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä ʴɦÉÚʹÉiÉ*

(13) ¨ÉäPÉÉ±ÉªÉ Ë½þnùÒ |ÉSÉÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù, ʶɱÉÉÆMÉ uùÉ®úÉ 14 ʺÉiɨ¤É®ú, 08 EòÉä º]äõ]õ ºÉäx]Åõ±É ±ÉÉ<¥Éä®úÒ ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ Ë½þnùÒ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ Ë½þnùÒ Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ɺÉÉ®ú ʱÉB ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ ¨ÉäPÉÉ±ÉªÉ ®úÉVªÉ Eäò ʶÉIÉÉ ¨ÉÆjÉÒ {ÉnÂù¨É¸ÉÒ ¨ÉÉxÉºÉ SÉÉèvÉÖ®úÒ uùÉ®úÉ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ

(14) ¸ÉÒ ¤ÉɤÉÉ MÉ®úÒ¤ÉxÉÉlÉ Ê´ÉtÉ |ÉSÉÉ®úhÉÒ {ÉÒ`ö, ¤É½þÉnÖù®úMÉgø (½þÊ®úªÉÉhÉÉ) uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 18 +C]Úõ¤É®ú 2008 EòÉä º´ÉMÉÇvÉɨÉ, ´ÉÞrùÉ +É¸É¨É ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ ¦ÉɹÉÉ<Ç BEòiÉÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÉʽþÎiªÉEò B´ÉÆ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå EäòʱÉB {É®ú¨É ½ÆþºÉ ¸ÉÒ MÉÉä{ÉÉ±É xÉÉlÉ VÉÒ º¨ÉÞÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä ʴɦÉÚʹÉiÉ*

(15) Ê´ÉGò¨ÉʶɱÉÉ Ë½þnùÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, MÉÉÆvÉÒxÉMÉ®ú, ¦ÉÉMɱÉ{ÉÖ®ú (ʤɽþÉ®ú) Eäò EÖò±ÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ b÷Éì. ±ÉÉ®úÒ +ÉVÉÉnù uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 25 B´ÉÆ 26 ÊnùºÉ¨¤É®ú 2009 EòÉä b÷ÉäEòÉÊxɪÉÉ vɨÉǶÉɱÉÉ ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ 14´Éå ¨É½þÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¨Éå ºÉÖvÉÒPÉÇ Ë½þnùÒ ºÉä´ÉÉ, ºÉÉ®úº´ÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉ, Eò±ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ={ɱÉΤvɪÉÉå B´ÉÆ ®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉiÉÒ¹`öÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´ÉtÉ´ÉÉSɺ{ÉÊiÉ EòÒ ={ÉÉÊvÉ Eäò ʱÉB +ÊvÉEÞòiÉ*

(16) xÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É {ÉÊ®ú¹ÉnÂù, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ uùÉ®úÉ Ê¶É±ÉÉÆMÉ ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ 32´Éä +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ɺÉÉ®ú ¨Éå Ê´Éʶɹ]õ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eäò ʱÉB नागरी Ê´ÉxÉÉä¤ÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 2009 (ºÉƺlÉÉMÉiÉ) ºÉä b÷É. ®úɨÉ|ÉEòɶÉ, ºÉÉƺÉnù Eäò Eò®ú-Eò¨É±ÉÉå uùÉ®úÉ {ÉÖ®úºEÞòiÉ*

(17) ºÉÖ®úÊ¦É ºÉÉʽþiªÉ ºÉƺEÞòÊiÉ +EòÉnù¨ÉÒ, JÉhb÷´ÉÉ, ¨É. |É. uùÉ®úÉ Ë½þnùÒ ¦ÉɹÉÉ, ºÉÉʽþiªÉ, {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ B´ÉÆ ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÉç ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ʱÉB ºÉÉʽþiªÉ ºÉ©ÉÉ]õ +±ÉÆEò®úhÉ ºÉä ÊnùxÉÉÆEò 23 ¨É<Ç 2010 EòÉä ʶɱÉÉÆMÉ ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú ÊIÉjÉÒªÉ Ë½þnùÒ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú {É´ÉÇiÉÒªÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò EÖò±É{ÉÊiÉ |ÉÉä. |ɨÉÉänù ]õhb÷xÉ Eäò Eò®ú Eò¨É±ÉÉå uùÉ®úÉ Ê´É¦ÉÚʹÉiÉ*

(18) ˽þnùÒ ¦ÉɹÉÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ, {ÉÊ]õªÉɱÉÉ uùÉ®úÉ Ë½þnùÒ ¦ÉɹÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉÉʽþiªÉ ºÉä´ÉÉ, ¶É¤nù ºÉÉvÉxÉÉ +Éè®ú ºiÉ®úÒªÉ ®úSÉxÉÉ vĘ́ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå BEò +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eäò ʱÉB 24 ¨É<Ç 2010 EòÉä EòÉ´ªÉ Eò±É¶É ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä ºÉÖ¶ÉÉäʦÉiÉ*

(19) {ÉÆSÉ´É]õÒ ±ÉÉäEò ºÉä´ÉÉ ºÉʨÉÊiÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ uùÉ®úÉ ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ Eäò ºÉÆ´ÉrÇùxÉ ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eäò ʱÉB 12 ʺÉiɨ¤É®ú 2010 EòÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå {ÉÆSÉ´É]õÒ ®úɹ]Åõ¦ÉɹÉÉ MÉÉè®ú´É ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä b÷Éì. ®ú¨ÉɶÉÆEò®ú ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É, ºÉnùºªÉ ¦ÉÉäVÉ{ÉÖ®úÒ +EòÉnù¨ÉÒ, Ênù±±ÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò Eò®ú-Eò¨É±ÉÉå ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ*

(20) ½þ¨É ºÉ¤É ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 23 +HÚò¤É®ú 2010 EòÉä xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉPÉÖEòlÉÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå ±ÉPÉÖEòlÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eäò ʱÉB ´ÉÊ®ú¹`ö ±ÉPÉÖEòlÉÉEòÉ®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ*

(21) ʽþ¨ÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú ʽþxnÖùºiÉÉxÉ ¡òÉ=hbä÷¶ÉxÉ, näù½þ®úÉnÚùxÉ uùÉ®úÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ 18´ÉÓ ´É¹ÉÇMÉÉÆ`ö Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú +ɪÉÉäÊVÉiÉ 7´Éå ®úɹ]ÅõÒªÉ ¨ÉÒÊb÷ªÉÉ ¨É½þɺɨ¨Éä±ÉxÉ B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå ÊnùxÉÉEÆò 30 ÊnùºÉ¨¤É®ú 2010 EòÉä ®úÉVªÉ ºiÉ®ú {É®ú ˽þnùÒ |ÉSÉÉ®ú |ÉÉäiºÉɽþxÉ +Éè®ú ºÉÉʽþiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ÊEòªÉä MɪÉä ºÉ®úɽþxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ B´ÉÆ =iEÞò¹]õ ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ʱÉB ʽþ¨ÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú ʽþxnÖùºiÉÉxÉ MÉÉè®ú´É ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ*

(22) राष्ट्र किंकर द्वारा 9 जनवरी 2011 को दिल्ली में आयोजित संस्कृति सम्मान समारोह में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन में योगदान के लिए प्रतिष्ठित संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया।

15. ºÉÉʽþiªÉ-ºÉƤÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEÞòÊiÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ, +ÆvÉÊ´É·ÉɺÉ, Ê®ú¶iÉÉå EòÉ lÉÉälÉÉ +Éè®ú nùÉäMɱÉÉ{ÉxÉ ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉxÉ EòÉä |ɦÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ð{É®ú ʨÉjÉÉå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ, <ƺÉÉÊxɪÉiÉ EòÒ {ɽþSÉÉxÉ Eò®úÉiÉä ±ÉÉäMÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò ʱÉB Eò±É¨É =`öÉxÉä EòÉä ¨ÉVɤÉÚ®ú Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* EòÉä<Ç vɨÉÇ, EòÉä<Ç Ê®ú´ÉÉVÉ, EòÉä<Ç ºÉƺEÞòÊiÉ, EòÉä<Ç ¦ÉɹÉÉ ªÉÉ EòÉä<Ç IÉäjÉ ¨ÉÖZÉä ±ÉÉäMÉÉå ºÉä +±ÉMÉ xɽþÓ Eò®úiÉÉ* VÉÉä ¨ÉxÉ EòÒ Mɽþ®úÉ<Ç iÉEò UÚô VÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå =iÉ®ú ½þÒ +ÉiÉÉ ½èþ* +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú Ê´ÉʦÉzÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉå Eäò +ɪÉÉäVÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ½þ®ú |ÉEòÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò ½þÉäiÉÉ ½èþ, iÉ¤É =xÉEäò ¨ÉxÉ EòÒ {ɽþSÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ ºÉ¤É ±ÉäJÉxÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ +Éè®ú ʨÉjÉÉå uùÉ®úÉ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ =iºÉɽþ ±ÉäJÉxÉ EòÉä ¤É±É näùiÉÉ ½èþ*

16. ºÉÆ|ÉÊiÉ +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ EòÒ {ÉÚ´ÉÉækÉ®ú ºÉä´ÉÉ ¨Éå ´ÉÊ®ú¹`ö =nÂùPÉÉä¹ÉEò Eäò {Énù {É®ú EòɪÉÇ®úiÉ*

17. ºÉÆ{ÉEÇò ®äúÊb÷ªÉÉä EòÉì±ÉÉäxÉÒ, {ÉÉä.- Ê®úxVÉÉ, ʶɱÉÉÆMÉ-793 006 (¨ÉäPÉɱɪÉ) 9436117260, 9862201449, 9774286215, 9774356149, (on emergency only-03642534312)

18. <Ç-¨Éä±É akelabhai89@yahoo.com hindiacademy1@gmail.com

19. ¤±ÉÉìMÉ http://purvottarhindiacademy.blogspot.com